Uslovi i pravila korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET PLATFORME  “REZILIENT”

1. OPŠTE ODREDBE

Ovim Uslovima korišćenja uređuju se uslovi korišćenja internet platforme “Rezilient” za sve korisnike, način prijave korisnika, prava i obaveze korisnika, zaštita autorskih i srodnih prava i ostala bitna pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i korišćenje internet platforme “Rezilient” (u daljem tekstu: Platforma).

Svako korišćenje Platforme, u celosti ili bilo kog njenog dela, koje nije u skladu sa ovim uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom i kršenjem ovih Uslova korišćenja.

Prijavom na Platformi korisnik izjavljuje da je obavešten o sadržini ovih Uslova korišćenja, te da ujedno prihvata odredbe istih, a obavezan je da prilikom korišćenja Platforme poštuje i važeće propise Republike Srbije.

2. KORISNICI PLATFORME

Korisnicima Platforme smatraju se zaposleni u kompanijama koje su sa REZILIENT DOO NOVI SAD zaključile Ugovor o pružanju usluga, koji su od strane REZILIENT DOO NOVI SAD na e-mail adresu primili aktivacioni mejl i koji nakon toga prijavom pristupaju Platformi (u daljem tekstu: Korisnici).

 3. PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA

Pre prvog korišćenja Platforme, Korisnik je dužan da izvede postupak prijave u kojoj se identifikuje i prihvata Uslove korišćenja, tako što će kvačicom označiti određen kvadratić, koji se nalazi ispred rečenice – „Prihvatam Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i Uslove korišćenja internet platforme "Rezilient".

4. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI REZILIENT DOO NOVI SAD

Korišćenje Platforme je na isključivu odgovornost Korisnika.

Sav sadržaj objavljen na Platformi postavljen je u svrhu edukacije i saveta i kao takav nije zamena za lekarski pregled, lečenje od strane lekara ili uspostavljanje dijagnoze. Sadržaj je isključivo informativnog karaktera i iz navedenog razloga REZILIENT DOO NOVI SAD ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu korišćenjem Platforme.

REZILIENT DOO NOVI SAD ne garantuje neprekidnost korišćenja Platforme, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost bilo kojeg njenog pojedinačnog servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istih, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe Platforme.

REZILIENT DOO NOVI SAD nije odgovoran za tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, a koje mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, kao ni za probleme po pitanju pravilnog i neprekidnog funkcionisanja opreme, usluga, proizvoda i informacionih programa koji su sastavni deo uslova za korišćenje Platforme.

REZILIENT DOO NOVI SAD ne garantuje za tačnost, pouzdanost i ažurnost podataka koje Korisnici unose prilikom registracije na Platformu, a sami Korisnici se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašavaju da su dužni da prilikom registracije unesu tačne podatke, te da REZILIENT DOO NOVI SAD nije ni na koji način odgovoran za direktnu ili indirektnu štetu koja je unosom netačnih podataka nastupila za drugog Korisnika ili bilo koje treće lice.

REZILIENT DOO NOVI SAD ne odgovara za štetu ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog ovim Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Korisnik se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašava da REZILIENT DOO NOVI SAD ne može biti odgovoran za ponašanje Korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Platforma može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, a zbog redovnog održavanja sistema ili u slučaju njegovog unapređenja. O privremenoj ili ograničenoj dostupnosti Platforme, REZILIENT DOO NOVI SAD će blagovremeno obavestiti Korisnike, putem objave na svojim internet stranicama, društvenim mrežama ili na drugi pogodan način.

REZILIENT DOO NOVI SAD zadržava pravo izmene, ukidanja bilo kog elementa Platforme i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja, vodeći se dobrim poslovnim običajima, a naročito radi očuvanja integriteta Platforme, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

5. ZAŠTITA AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA I DRUGIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

REZILIENT DOO NOVI SAD ima isključiva autorska prava na Platformi, kao i na pojedinim elementima koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka i drugi elementi servisa. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti REZILIENT DOO NOVI SAD, smatraće se povredom autorskog prava, te će REZILIENT DOO NOVI SAD u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio.

 6. OBAVEZE KORISNIKA

 Korisnik mora ispunjavati tehničke i stvarne uslove koji su potrebni za efikasno i sigurno korišćenje.

 Korisnik mora obezbediti osnovne uslove za korišćenje i to:

 1. pristup internetu
 2. softver i hardver za korišćenje internet
 3. identifikacijska sredstva koja su preduslov za prijavu i stoga za korišćenje Platforme (e-mail adresa).

 REZILIENT DOO NOVI SAD ne garantuje pravilno i sigurno funkcionisanje Platforme ukoliko Korisnik ne ispuni osnovne uslove iz prethodnog stava.

Prilikom svakog prijavljivanja na Platformu, Korisnik se uloguje sa e-mail adresom kao korisničkim imenom i lozinkom.

Korisnici su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Platforme, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, Korisnici to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost Platforme kao i sa njom povezanim internet stranicama je zabranjena. Korisnici ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Platforme. Pri upotrebi Platforme strogo je zabranjeno takođe i sledeće:

 1. Onemogućavati ili sprečavati druge Korisnike pri njihovom korišćenju Platforme;
 2. Zloupotrebljavati, ugrožavati tuđa prava ili bilo koje drugo kršenje prava drugih;
 3. Prenositi sadržaje Platforme zaštićene pravima intelektualnog vlasništva drugima ili omogućavati pristup do tih sadržaja na bilo koji drugi način;
 4. Namerno ili nenamerno na bilo koji način štetiti Platformi, na primer pokušajem napada servera i drugim delovanjem kojim bi posledično rad iste bio onemogućen, pogrešan, ograničen;
 5. Iz Platforme na različite načine prikupljati informacije o Korisnicima;
 6. Stvarati ili upotrebljavati lažni identitet s namerom zavođenja drugih, pre svega REZILIENT DOO NOVI SAD i korisničke podrške;
 7. Upotrebljavati, prenositi ili na bilo koji drugi način kopirati i nuditi (uz naknadu ili besplatno) drugim osobama bilo koje druge podatke o Korisnicima ili podatke o upotrebi Platforme;
 8. Bez pisane dozvole REZILIENT DOO NOVI SAD sakupljati informacije ili koristiti informacije o korišćenoj tehnologiji, izvedene zamisli, korišćenih pristupa i bilo kojih drugih sadržaja Platforme koje bi se mogle koristiti u drugim komercijalnim i nekomercijalnim uslugama ili proizvodima.

 Aktivnosti navedene u prethodnom stavu podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti.

 Korisnik se obavezuje da nadoknadi svaku štetu koju prouzrokuje, kako REZILIENT DOO NOVI SAD, tako i drugim korisnicima Platforme ili trećim licima.

7. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

REZILIENT DOO NOVI SAD ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će registrovanim Korisnicima poslati obaveštenje putem registrovane e-mail adrese o izmenama Uslova korišćenja, u kojem će u kratkim crtama naznačiti u čemu se izmene sastoje.

Prijavom na Platformu, svakom registrovanom korisniku će biti dostupno obaveštenje o izmenama Uslova korišćenja. Ako registrovani korisnici ne izjave da se ne saglašavaju sa izmenama (slanjem obaveštenja putem: wecare@rezilient.rs) i ako nastave da koriste Platformu, smatraće se da su pročitali i saglasili se sa izmenama. Ako korisnik izjavi da nije saglasan sa izmenama (slanjem obaveštenja putem navedene e-mail adrese), u roku od 5 dana od dana prvog prijavljivanja na Platformu po dostavljanju obaveštenja o izmenama Uslova korišćenja, REZILIENT DOO NOVI SAD će zatvoriti njegov korisnički nalog, nakon čega mu prestaje status korisnika.

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Srbije.