Politika privatnosti

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

REZILIENT DOO NOVI SAD sa sedištem u Novom Sadu, ul. Svetozara Miletića br. 32, MB 21699977, PIB 112572783 (u daljem tekstu: REZILIENT DOO NOVI SAD  ili „Rukovalac podataka“), u cilju poštovanja relevantnih propisa Republike Srbije u oblasti zaštite podataka o ličnosti i Vaših prava kao lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju ovim putem Vam dostavlja informacije vezane za obradu Vaših ličnih podataka.

I RUKOVALAC PODATAKA O LIČNOSTI:

REZILIENT DOO NOVI SAD iz Novog Sada, ul. Svetozara Miletića br. 32, MB 21699977, PIB 112572783, čiji je zakonski zastupnik direktor Milica Novkov, a lice za zaštitu podataka o ličnosti je Milica Novkov.

e-mail: wecare@rezilient.rs

broj telefona: +381606615812
adresa za prijem pošte: Svetozara Miletića 32, 21000 Novi Sad.

Ukoliko Rukovalac podataka obradu bude vršio preko drugog fizičkog ili pravnog lica obrada od strane takvog lica biće uređena ugovorom ili drugim pravno obavezujućim aktom.

II SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Rukovalac podataka o ličnosti obrađuje Vaše podatke o ličnosti kako bi Vam omogućio korišćenje Platforme “Rezilient” i u cilju izvršenja obaveza iz Ugovora o pružanju usluga zaključenog između kompanije u kojoj ste zaposleni i REZILIENT DOO NOVI SAD.

III PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Obrada Vaših podataka o ličnosti neophodna je radi ostvarenja svrhe opisane u delu II ovog obaveštenja.

Vaše podatke o ličnosti obrađivaćemo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti koju dajete prilikom prve prijave na Platformu “Rezilient” na taj način što ćete kvačicom označiti kvadratić koji se nalazi ispred rečenice „Prihvatam Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i Uslove korišćenja internet platforme "Rezilient".

Ukoliko ne date saglasnost za obradu Vaših podataka o ličnosti, nećete moći da se prijavite na Platformu “Rezilient”, kao i da koristite sadržaj iste.

Imate pravo da u svakom trenutku opozovete svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti. Nakon opoziva saglasnosti, obrada Vaših podataka o ličnosti je nedozvoljena i isti će biti obrisani. Opoziv saglasnosti međutim ne utiče na dopuštenost obrade podataka o ličnosti pre opoziva. U slučaju opoziva saglasnosti, dalja obrada i postupanje po Vašem zahtevu biće obustavljeni.

IV KATEGORIJE PODATAKA O LIČNOSTI:

Na osnovu Vaše saglasnosti date u skladu sa ovim obaveštenjem obrađivaćemo sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, e-mail adresu, naziv kompanije u kojoj ste zaposleni, Vašu fotografiju i sadržaj koji ste označili kao omiljen.

V RADNJE OBRADE:

U odnosu na gorenavedene podatke o ličnosti i u gorenavedene svrhe možemo preduzimati sledeće radnje obrade: beleženje, umnožavanje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje putem prenosa ili objavljivanja ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje ili na drugi način činjenje nedostupnim.

VI KORISNICI, ODNOSNO PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI:

Uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, Vaši podaci mogu biti učinjeni dostupnim:

  • Zaposlenima i drugim angažovanim licima unutar REZILIENT DOO NOVI SAD,
  • Subjektima koje REZILIENT DOO NOVI SAD angažuje za pružanje specijalizovanih usluga – primera radi: IT podrška, pravne usluge,
  • Nadležnim državnim organima i drugim ovlašćenim licima, u meri u kojoj je to neophodno za izvršenje pravnih obaveza REZILIENT DOO NOVI SAD, odnosno za pripremu zaključenja i izvršenje zaključenog ugovora sa Vama.

Organizacioni admin iz kompanije u kojoj ste zaposleni može imati pristup isključivo informaciji da li ste se registrovali na platformu (uz Vaše ime, prezime i e-mail adresu) ili ne, iz razloga ponovnog slanja pozivnice na Vaš e-mail ukoliko se niste registrovali.

VII  PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI:

Obaveštavamo Vas da se podaci o ličnosti iz dela IV ovog obaveštenja, a koje obrađuje Rukovalac REZILIENT DOO NOVI SAD ne prenose van granica Republike Srbije.

VIII ROK ČUVANJA I OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Podaci o ličnosti prikupljeni u skladu sa ovim obaveštenjem čuvaće se i obrađivati u periodu koji je potreban za obradu i postupanje po Vašim zahtevima.

IX PRAVA POVODOM OBRADE:

  1. pravo na obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, odnosno pravo da zahtevate i dobijete dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti,
  2. pravo na pristup, odnosno uvid u podatke o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
  3. pravo da dobijete kopiju podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
  4. pravo da zahtevate ispravku, dopunu i ažuriranje podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
  5. pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka o ličnosti,
  6. pravo na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti,
  7. pravo na prenosivost Vaših podataka o ličnosti koje podrazumeva Vaše pravo da podatake koje ste nam prethodno dostavili primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i da navedene podatke prenesete drugom licu ili da zahtevate da Rukovalac podataka navedene podatke neposredno dostavi drugom licu.

Pored gore navedenih prava, imate pravo na podnošenje žalbe, odnosno pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.